Aarhus Universitets segl

Medlemmer


Centerleder


Bo Kristian Holm er professor mso i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Hans forskningsfelt omfatter Luthers og Melanchthons teologi, forholdet mellem teologi og social antropologi med særligt fokus på gavens økonomi, Lutherrenæssancen i det 20. århundrede. Han leder for tiden et forskningsprojekt om forholdet mellem sakramente og socialitet i luthersk prægede samfund og deltager i et kollektivt projekt om lutherske konfessionelle samfund i Skandinavien


Styregruppe


Gorm Harste, dr.scient. pol., er lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Harste forsker i de konflikter, der er om statsdannelse, og som efter reformationen skabte forskellige forsøg på at håndtere konfessionskulturernes sammenstød. Harstes forskningsprojekt undersøger, hvorvidt det danske perspektiv på den enevældige stat er en ekstrem konsekvens af europæisk magtudvikling.


Nina Javette Koefoed er lektor i det 18. og 19. århundredes historie ved Aarhus Universitet og leder af forskningsprojektet Lutheranisme og dansk samfundsudvikling. Hun forsker i reformationens betydning for forståelsen af sociale identiteter og sociale samt følelsesmæssige forpligtelser koblet især til husstanden med fokus på den tidligt moderne periode. Hun har tidligere arbejdet med regulering af sædelighed og ægteskab efter reformationen, men også spørgsmål som fattighjælp, socialt ansvar og medborgerskab mellem reformationen og starten af den 20. århundrede.


Jette Bendixen Rønkilde er post.doc i LUMEN og forsker i religiøse og liturgiske praksisformer både inden for og uden for kirken i et historisk og nutidigt perspektiv. Hun har arbejdet med Grundtvigs gudstjenestesyn, folkekirkens højmesseordning, ritualer og nye gudstjenesteformer. I de seneste år har Rønkilde særligt haft fokus på Luthers gudstjeneste og nadverliturgi(er), hvor hun undersøger forholdet mellem liturgi og socialitet, og hvorvidt og hvordan lutherske nadverliturgier fra reformationen og frem til i dag kan siges at være udtryk for en bestemt socialitet. 


Mattias Sommer Bostrup er adjunkt i kirkehistorie ved Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet. Hans forskningsinteresser er den danske reformations historie og historiografi, pietismens historie samt religionsmøder og -sammenstød i det tidligmoderne Europa. Aktuelt er Sommer Bostrups arbejde fokuseret på erfaringen af den religiøse anden på den slesvig-holstenske ø Nordstrand og på tolerance som et fleksibelt begreb i krydsfeltet mellem politiske ambitioner, missionsvirksomhed og teologisk tænkning.


Medlemmer


Svend Andersen er professor ved afdeling for systematisk teologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Han har arbejdet bredt med reformationen og beskæftiger sig særligt med luthersk etik samt de politiske og lovmæssige forhold, der knytter sig til den lutherske lære.


Charlotte Appel, dr.phil., er lektor i dansk/skandinavisk kulturhistorie 1500-1800, Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Har skrevet om bogmarked og bogkultur samt skole- og uddannelsesforhold i 1500-, 1600- og 1700-tallet. Hun undersøger reformationens mangesidede påvirkning af disse områder, herunder den nøglerolle, som Martin Luthers Lille Katekismus kom til at få. Der opstod en særlig luthersk bog- og læsekultur af stor betydning for dannelsen af en luthersk konfessionskultur. 


Agnes S. Arnórsdóttir er lektor, dr.phil. ved historisk afdeling, Aarhus Universitet med særlig undervisnings og forskningsforpligtelse i europæisk og dansk middelalderhistorie. Agnes Arnórsdóttir har skrevet disputatsen "Property and Virginity. The Christianization of Marriage in Medieval Iceland 1200-1600", som udkom på Aarhus Universitetsforlag i 2010, og har før arbejdet med senmiddelalderens religiøse kultur, og middelalderens erindrings- og donationskultur. Hun har udgivet bøger om kvinde-og kønshistorie og nuværende forskning, som kan relateres til reformationen, omhandler testamente- og donationskultur i det 15. og 16. århundrede, og reformationens betydning for ægteskab og forestillinger om moderskab.


Rainer Atzbach, Phd. Er lektor i Middelalder- og Renæssancearkæologi ved Aarhus Universitet. Atzbach var kurator af udstilling "Elisabeth in Marburg. Der Dienst am Kranken" og "Castles and Power" i Berlin før han kom til Danmark. Her arbejder han bl.a. med ovnkakler som kilde for identitet og tro i renæssancen og indretning af renæssancehuse. Desuden er han interesseret i den internationale netværk af adlen og dens bygninger, der indgå i hans forskningsprojekt "Topography of Power".


Mary Hilson er professor i historie ved Aarhus Universitet. Hun forsker bl.a. i moderne nordisk historie og er intresseret i Norden som region og den nordiske model i 1900-tallet.


Per Ingesman, dr.phil., er professor emeritus i Kirkehistorie ved Aarhus Universitet. Han har især beskæftiget sig med sen­middelalderens og reformationstidens kirkehistorie. Aktuelt arbejder han blandt andet med, hvilke ændringer i den kirkelige disciplin der skete ved reformationen, med dansk ægteskabsrets udvikling efter reformationen og med konfessionaliseringen af det danske samfund i kølvandet på reformationen.


Ulrik Nissen er lektor i etik og religionsfilosofi på Afdeling for teologi ved Aarhus Universitet samt professor II ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo. Han beskæftiger sig særligt med luthersk etik i forhold til grundlagsspørgsmål samt aktuelle etiske problemstillinger indenfor både den politiske etik, medicinsk etik og naturetik. 


Else Marie Wiberg Pedersen er lektor i Systematisk Teologi ved Aarhus Universitet. Hendes forskningsfelt er middelalderens spiritualitet og mystik med særligt henblik på dens udtryk som hverdagsteologi, samt på kontinuitet og diskontinuitet mellem Bernhard af Clairvaux’s og Luthers teologi. Else Marie Wiberg Pedersens nuværende særlige forskningsinteresse er reformationen og køn, hvor hun undersøger, hvilken betydning Luthers teologiske nybrud har haft for kvinders rolle i teologi, kirke og samfund.


Maria Nørby Pedersen er ph.d. stipendiat ved Historie på Aarhus Universitet og en del af Lumen-projektet Lutheranism and societal development. Maria arbejder med behandlingen af fattige mennesker og tiggere i det tidlig moderne Danmark. Heri undersøger hun specielt, hvordan Reformationen spillede en rolle for den lovgivnings- og institutionsmæssige ramme for behandlingen af samfundets fattige, samt kriminaliseringen af betleriet. 


Anders Moe Rasmussen er lektor i filosofi ved Aarhus Universitet og hans primære forskningsområde er den tyske idealisme med særlig vægt på Fichte, Schelling og Kierkegaard. Han har igennem de seneste år ledet det FKK støttede forskningsnetværk Protestantismenetværket.


Laura Katrine Skinnebach er post.doc ved afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi.  Hendes forskningsinteresser kredser om fromhedspraksis og -perception i reformationsperiodens Danmark. Hun fokuserer især på hvordan de lutherske tanker gradvist approprieres i fromhedsliv og materiel kultur, set gennem bønnebøger, billeder og devotionelle objekter.


Sasja Emilie Mathiasen Stopa er ph.d. i systematisk teologi og arbejder som postdoc med projektet “FIDUCIA: The theological roots of Danish trust culture undergirding the welfare state.” Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og undersøger den mulige påvirkning fra luthersk teologi på dansk samfundsudvikling i det 19. og 20. århundrede med fokus på tillidskultur og velfærdsstatsdannelse.


Gert Tinggaard Svendsen er professor, ph.d., ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Relevante hovedforskningsområder er tillid og fravær af korruption. Danmark, efterfulgt af de øvrige nordiske lande, har i dag mest tillid og mindst korruption i verden. En mulig forklaring på dette særligt nordiske kan søges i den lutherske reformation og her er det interdisciplinære LUMEN netværk centralt. Endvidere afspejles et omfattende forskningsnetværk vedrørende tillid og korruption i den af Gert Tinggaard Svendsen redigerede bog Handbook of Social Capital (2009). Et relevant eksempel på interdisciplinær forskningsformidling kunne være bogen ”Tillid” (2012) i serien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag, som er oversat til engelsk i 2014 (bl.a. positivt anmeldt i Forbes Magazine) samt kinesisk (信任) i 2016.”


Jonas Thorup Thomsen er ph.d.-stipendiat ved Historie på Aarhus Universitet. Jonas’ projekt bærer titlen ”Gejstlig Læsning – Danske sognepræsters bogsamlinger og bogpraksis 1660-1810”. I projektet undersøger han, hvilke tanker danske sognepræster kom i kontakt med gennem de bøger, de læste, og hvordan de udbredte disse tanker til deres sognebørn i den tidligt moderne periode.


Christian Houth Vrangbæk er ph.d.-studerende ved afdeling for systematisk teologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Hans forskning er centreret om renæssancens menneskeopfattelse med særligt udgangspunkt i Erasmus af Rotterdam og Cyprian.


Uffe Østergård Professor emeritus i europæisk og dansk historie ved Department for Business and Politics, Copenhagen Business School. Adjungeret professor i moderne historie Aarhus Universitet. Tidligere Jean Monnet professor Aarhus Universitet, direktør for Dansk Institut for Holocaust og Folkedrabsstudier


Carsten Bach-Nielsen er tidligere lektor i kirkehistorie ved Afdeling for teologi, AU. Bach-Nielsen arbejder med den reformatoriske arv i europæisk kultur, kunst og litteratur. Særlig interesse har han viet erindringskultur og erindringspolitik, herunder reformationsjubilæerne i Danmark siden 1617. Han arbejder på en mindre bog om kirkehistorie som skolefag, der vil fokusere på Grundtvigs historieforståelse og formidlingen af den i undervisningen og i det offentlige rum. Bach-Nielsen har i de seneste år genoptaget interessen i 1600-tallets største danske salmedigter Thomas Kingo.


Tilknyttede tidligere medlemmer


Rasmus Skovgaard Jakobsen er ph.d. i historie og museumsinspektør ved VejleMuseerne. I foråret 2019 forsvarede han sin ph.d.-afhandling Adel mellem Gud og folk efter reformationen. Adelsvældens øvrighedsideologi belyst gennem de publicerede ligprædikener, som var et samarbejdsprojekt mellem LUMEN og Dansk Center for Herregårdsforskning. Hans forskningsfelt omfatter den danske højadel i 1500 og 1600-tallet, særligt med fokus på reformationens betydning for adelens syn på magt, autoritet og køn i de publicerede ligprædikener. Endvidere forsker han i adelens rolle i forhold til kirken, skolevæsnet og fattigvæsnet.


Anette Larner, Ph.d. Aktuelt ansat som post.doc ved Aalborg Universitet på projektet Enslaved by the State. Som en del af dette projekt videreudvikler hun på sin forskning fra Ph.d. afhandlingen The Good Household Gone Bad, tracing the early modern Good Household through crime and incarceration, om på nye forståelser om brugen, sociale og religiøse implementeringer og politiske grunde til at etablere en dansk tugthusmodel set i lyset af et fornyet fokus på blandt andet religiøs praksis i samfundet på tværs af sociale og politiske niveauer. Det er i kraft af fokusset på den religiøse indflydelse på disse tugthuse, at hun har været medlem af LUMEN og fortsat tilknyttet centeret.


Eva Krause Jørgensen er ph.d. i Idéhistorie fra Aarhus Universitet og tidligere post doc ved Teologi sammesteds. Hun har især beskæftiget sig med religiøse, sociale og politiske idéer i Norden fra det 16. til det 18. århundrede. I LUMEN var hun tilknyttet projektet "Modtagelsens økonomi? Forholdet mellem sakramente og socialitet i lutherske konfessionssamfund", hvor hun beskæftigede sig med protestantismeteorier og sakramentalitet.