Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medlemmer

Centerleder

Bo Kristian Holm er lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Hans forskningsfelt omfatter Luthers og Melanchthons teologi, forholdet mellem teologi og social antropologi med særligt fokus på gavens økonomi, Lutherrenæssancen i det 20. århundrede. Han leder for tiden et forskningsprojekt om forholdet mellem sakramente og socialitet i luthersk prægede samfund.


 

 

Styregruppe


Gom Harste, dr.scient. pol., er lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Harste forsker i de konflikter, der er om statsdannelse, og som efter reformationen skabte forskellige forsøg på at håndtere konfessionskulturernes sammenstød. Harstes forskningsprojekt undersøger, hvorvidt det danske perspektiv på den enevældige stat er en ekstrem konsekvens af europæisk magtudvikling.


 

 

Nina Javette Koefoed er lektor i det 18. og 19. århundredes historie ved Aarhus Universitet og leder af forskningsprojektet Lutheranisme og dansk samfundsudvikling. Hun forsker i reformationens betydning for forståelsen af sociale identiteter og sociale samt følelsesmæssige forpligtelser koblet især til husstanden med fokus på den tidligt moderne periode. Hun har tidligere arbejdet med regulering af sædelighed og ægteskab efter reformationen, men også spørgsmål som fattighjælp, socialt ansvar og medborgerskab mellem reformationen og starten af den 20. århundrede.


 

 

Mette Svart Kristiansen er lektor i middelalder- og renæssancearkæologi ved Aarhus Universitet. Hendes forskning omhandler blandt andet bøndernes bygnings- og boligkultur i Danmarks middelalder set i et arkæologisk perspektiv. Mette Svart Kristiansens kommende projekter vil med udgangspunkt heri undersøge kontinuitet og forandring i hverdagens materielle kultur på land og i by med særlig interesse for dagligdagens rum i 1500-1600-tallet. Et centralt spørgsmål vil her være hvordan den materielle kultur anvendes, reflekterer og påvirker husets beboere og besøgende, og i hvilket omfang reformationen og Luthers tanker om familien kan identificeres heri.


Medlemmer


Svend Andersen er professor ved afdeling for systematisk teologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Han har arbejdet bredt med reformationen og beskæftiger sig særligt med luthersk etik samt de politiske og lovmæssige forhold, der knytter sig til den lutherske lære.


 

 

Charlotte Appel, dr.phil., er lektor i dansk/skandinavisk kulturhistorie 1500-1800, Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Har skrevet om bogmarked og bogkultur samt skole- og uddannelsesforhold i 1500-, 1600- og 1700-tallet. Hun undersøger reformationens mangesidede påvirkning af disse områder, herunder den nøglerolle, som Martin Luthers Lille Katekismus kom til at få. Der opstod en særlig luthersk bog- og læsekultur af stor betydning for dannelsen af en luthersk konfessionskultur. 


 

 

Agnes S. Arnórsdóttir er lektor, dr.phil. ved historisk afdeling, Aarhus Universitet med særlig undervisnings og forskningsforpligtelse i europæisk og dansk middelalderhistorie. Agnes Arnórsdóttir har skrevet disputatsen "Property and Virginity. The Christianization of Marriage in Medieval Iceland 1200-1600", som udkom på Aarhus Universitetsforlag i 2010, og har før arbejdet med senmiddelalderens religiøse kultur, og middelalderens erindrings- og donationskultur. Hun har udgivet bøger om kvinde-og kønshistorie og nuværende forskning, som kan relateres til reformationen, omhandler testamente- og donationskultur i det 15. og 16. århundrede, og reformationens betydning for ægteskab og forestillinger om moderskab.


 

 

Rainer Atzbach, Phd. Er lektor i Middelalder- og Renæssancearkæologi ved Aarhus Universitet. Atzbach var kurator af udstilling "Elisabeth in Marburg. Der Dienst am Kranken" og "Castles and Power" i Berlin før han kom til Danmark. Her arbejder han bl.a. med ovnkakler som kilde for identitet og tro i renæssancen og indretning af renæssancehuse. Desuden er han interesseret i den internationale netværk af adlen og dens bygninger, der indgå i hans forskningsprojekt "Topography of Power".


 

 

Mary Hilson er professor i historie ved Aarhus Universitet. Hun forskar bl.a. i moderne nordisk historie og er intresseret i Norden som region og den nordiske model i 1900-tallet.


 

 

Per Ingesman, dr.phil., er professor ved Afdeling for Kirkehistorie og Praktisk Teologi, Aarhus Universitet. Han har især beskæftiget sig med sen­middelalderens og reformationstidens kirkehistorie. Aktuelt arbejder han blandt andet med, hvilke ændringer i den kirkelige disciplin der skete ved reformationen, og med konfessionaliseringen af det danske samfund i kølvandet på reformationen.


 

 

Ulrik Nissen er lektor og afdelingsleder ved afdeling for systematisk teologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Han beskæftiger sig særligt med teologisk etik sat i relation til naturen og menneskekroppen. 


 

 

Else Marie Wiberg Pedersen er lektor i Systematisk Teologi ved Aarhus Universitet. Hendes forskningsfelt er middelalderens spiritualitet og mystik med særligt henblik på dens udtryk som hverdagsteologi, samt på kontinuitet og diskontinuitet mellem Bernhard af Clairvaux’s og Luthers teologi. Else Marie Wiberg Pedersens nuværende særlige forskningsinteresse er reformationen og køn, hvor hun undersøger, hvilken betydning Luthers teologiske nybrud har haft for kvinders rolle i teologi, kirke og samfund.


 

 

Maria Nørby Pedersen er ph.d. stipendiat ved Historie på Aarhus Universitet og en del af Lumen-projektet Lutheranism and societal development. Maria arbejder med behandlingen af fattige mennesker og tiggere i det tidlig moderne Danmark. Heri undersøger hun specielt, hvordan Reformationen spillede en rolle for den lovgivnings- og institutionsmæssige ramme for behandlingen af samfundets fattige, samt kriminaliseringen af betleriet. 


  

Anders Moe Rasmussen er lektor i filosofi ved Aarhus Universitet og hans primære forskningsområde er den tyske idealisme med særlig vægt på Fichte, Schelling og Kierkegaard. Han har igennem de seneste år ledet det FKK støttede forskningsnetværk Protestantismenetværket.


 

 

Leonora Lottrup Rasmussen er ph.d.-stipendiat i Historie ved Aarhus Universitet. I sit projekt undersøger Leonora Lottrup Rasmussen, hvordan det sociale medborgerskab blev formet og forhandlet fra junigrundloven i 1849 til socialreformen i 1933. Projektet beskæftiger sig særligt med forholdet mellem formelle rettigheder og daglig praksis, herunder hvorledes den lutherske forståelse af husstanden påvirkede tildelingen såvel som udøvelsen af sociale rettigheder.


 

 

Jette Bendixen Rønkilde er ansat som post.doc ved Institut for Kultur og Samfund. Hun forsvarede i 2014 sin ph.d. "Det lille himmerige - en liturgisk teologisk nylæsning af N.F.S. Grundtvigs gudstjenesteforståelse" om, hvordan Grundtvigs skrifter kan siges at præsentere en æstetisk, trinitarisk gudstjenesteforståelse. I sin nuværende forskning beskæftiger Jette Bendixen Rønkildesig med Luthers og lutherske nadverliturgier med særligt henblik på forholdet mellem liturgi og socialitet. Undersøgelsen skal belyse, hvorvidt og hvordan de lutherske nadverliturgier fra reformationen og frem til i dag kan siges at være udtryk for en bestemt socialitet.


 

 

Laura Katrine Skinnebach er post.doc ved afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi.  Hendes forskningsinteresser kredser om fromhedspraksis og -perception i reformationsperiodens Danmark. Hun fokuserer især på hvordan de lutherske tanker gradvist approprieres i fromhedsliv og materiel kultur, set gennem bønnebøger, billeder og devotionelle objekter.


 

 

Sasja Emilie Mathiasen Stopa er post.doc. i LUMEN og undersøger, hvilken indflydelse den lutherske forståelse af universel synd og ubetinget tillid har haft på etableringen af social tillid, hvis høje niveau definerer det danske samfund. Som grundbestanddele af Martin Luthers antropologi påvirker dobbeltheden af synd og tillid den lutherske forståelse af autoritet, social ansvarlighed og pligt, som har bidraget til udformningen af en dansk velfærdsmentalitet. Sasja Emilie Mathiasen Stopa forsvarede i 2017 sin systematisk teologiske ph.d.-afhandling Soli Deo honor et gloria. En undersøgelse af ære og herlighed i Martin Luthers teologi.


 

 

Gert Tinggaard Svendsen er professor, ph.d., ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Relevante hovedforskningsområder er tillid og fravær af korruption. Danmark, efterfulgt af de øvrige nordiske lande, har i dag mest tillid og mindst korruption i verden. En mulig forklaring på dette særligt nordiske kan søges i den lutherske reformation og her er det interdisciplinære LUMEN netværk centralt. Endvidere afspejles et omfattende forskningsnetværk vedrørende tillid og korruption i den af Gert Tinggaard Svendsen redigerede bog Handbook of Social Capital (2009). Et relevant eksempel på interdisciplinær forskningsformidling kunne være bogen ”Tillid” (2012) i serien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag, som er oversat til engelsk i 2014 (bl.a. positivt anmeldt i Forbes Magazine) samt kinesisk (信任) i 2016.”


 

 

Jonas Thorup Thomsen er ph.d.-stipendiat ved Historie på Aarhus Universitet. Jonas’ projekt bærer titlen ”Gejstlig Læsning – Danske sognepræsters bogsamlinger og bogpraksis 1660-1810”. I projektet undersøger han, hvilke tanker danske sognepræster kom i kontakt med gennem de bøger, de læste, og hvordan de udbredte disse tanker til deres sognebørn i den tidligt moderne periode.


 

 

Christian Houth Vrangbæk er ph.d.-studerende ved afdeling for systematisk teologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Hans forskning er centreret om renæssancens menneskeopfattelse med særligt udgangspunkt i Erasmus af Rotterdam og Cyprian.

 

 


 

 

Uffe Østergård Professor emeritus i europæisk og dansk historie ved Department for Business and Politics, Copenhagen Business School. Adjungeret professor i moderne historie Aarhus Universitet. Tidligere Jean Monnet professor Aarhus Universitet, direktør for Dansk Institut for Holocaust og Folkedrabsstudier


Tilknyttede tidligere medlemmer


Rasmus Skovgaard Jakobsen er ph.d. i historie og museumsinspektør ved VejleMuseerne. I foråret 2019 forsvarede han sin ph.d.-afhandling Adel mellem Gud og folk efter reformationen. Adelsvældens øvrighedsideologi belyst gennem de publicerede ligprædikener, som var et samarbejdsprojekt mellem LUMEN og Dansk Center for Herregårdsforskning. Hans forskningsfelt omfatter den danske højadel i 1500 og 1600-tallet, særligt med fokus på reformationens betydning for adelens syn på magt, autoritet og køn i de publicerede ligprædikener. Endvidere forsker han i adelens rolle i forhold til kirken, skolevæsnet og fattigvæsnet.


Anette Larner, Ph.d. Aktuelt ansat som post.doc ved Aalborg Universitet på projektet Enslaved by the State. Som en del af dette projekt videreudvikler hun på sin forskning fra Ph.d. afhandlingen The Good Household Gone Bad, tracing the early modern Good Household through crime and incarceration, om på nye forståelser om brugen, sociale og religiøse implementeringer og politiske grunde til at etablere en dansk tugthusmodel set i lyset af et fornyet fokus på blandt andet religiøs praksis i samfundet på tværs af sociale og politiske niveauer. Det er i kraft af fokusset på den religiøse indflydelse på disse tugthuse, at hun har været medlem af LUMEN og fortsat tilknyttet centeret.


Eva Krause Jørgensen er ph.d. i Idéhistorie fra Aarhus Universitet og tidligere post doc ved Teologi sammesteds. Hun har især beskæftiget sig med religiøse, sociale og politiske idéer i Norden fra det 16. til det 18. århundrede. I LUMEN var hun tilknyttet projektet "Modtagelsens økonomi? Forholdet mellem sakramente og socialitet i lutherske konfessionssamfund", hvor hun beskæftigede sig med protestantismeteorier og sakramentalitet.