Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bøger

Rasmus Skovgaard Jakobsen: Adel mellem Gud og folk efter reformationen. Adelsvældens øvrighedsideologi belyst gennem de publicerede ligprædikener. Aarhus Universitet, 2019

Afhandlingen undersøger hvilken rolle den danske adel havde i formidlingen af de reformatoriske budskaber i den første halvdel af den konfessionelle epoke (ca. 1550-1617). Studiet bygger på en undersøgelse af den danske højadels publicerede ligprædikener og viser, at den danske adel fremstillede sig selv, slægten og standen, som gudssanktionerede, lutherske øvrigheder. Med til denne legitimering hørte en række lutherske pligter omhandlende fattighjælp, skole- og kirkestøtte, som adelen nødvendigvis måtte opfylde på deres gods, inden resten af samfundet anså standen som legitime magthavere. På den måde fik den danske adel en central rolle i formidlingen af de reformatoriske budskaber i lokalsamfundet.


Bo Kristian Holm, Nina Javette Koefoed og Sasja Emilie Mathiasen Stopa (Red.): Religion som forklaring? Kirke og religion i stat og samfund. Festskrift til Per Ingesman

 Religion som forklaring? udforsker religionens betydning i Danmark på baggrund af de spor, Per Ingesman igennem sit forskerliv har lagt for vores forståelse af religionens rolle i samfundet. Bogens 20 bidrag reflekterer bl.a. over hofprædikanternes indflydelse på Christian 3.s regeringstid, middelalderens pavebreve til Norden, hor som et åndeligt fænomen i 1200-tallets Danmark og afskaffelsen af efterårskonfirmationen i 1950'ernes Aarhus.


Bo Kristian Holmog Nina J. Kofoed: Lutheran Theology and the shaping of society: The Danish Monarchy as Example

From different perspectives this book studies the role of Reformation theology in the shaping of Danish society and the social dimensions of Lutheran confessional culture. The book develops an approach making it possible to draw strong conclusion about the social teaching of Luther and its impact on the development of the Danish society.


Gorm Harste: Kritik af krigens fornuft

Gorm Harste forsvarede værket som disputats i statskundskab på Københavns Universitet 1. december 2016 (741 sider med omfattende engelsk summary). Den analyserer krigens udvikling historisk og teoretisk så at sige fra korstogene i det lange 12. århundrede til George W. Bush's såkaldte 'korstog' i begyndelsen af det 21. århundrede. Take-off i krigen som selv-referentielt socialt system kom i forlængelsen af de franske og tyske religionskrige, da konfessionskrigene kulminerede med Trediveårskrigen. Den centrale beskrivelse af krigens væsen udgøres af Carl von Clausewitz' berømte værk Vom Kriege, der rekonstrueres dels ud fra Immanuel Kants filosofi om krig og fred, dels på mere moderne sociologisk og systemteoretisk vis ud fra Niklas Luhmanns teori om selvreferentielle funktionssystemer. Krigens sociale og finansielle omkostninger er typisk blevet overset, men er afgørende for moderne statsdannelser, også for udviklingen af velfærdssystemer i kølvandet på verdenskrigene. Afhandlingen viser, at krig ikke kan styres. Illusionen herom er opstået fordi det politiske system har opretholdt fortællinger om, at det militære organisationssystem kan styres, hvilket imidlertid er noget andet end et funktionssystem. Gorm Harste har publiceret en mere populær sammenfatning af analysen i bogen Krigen - et ustyrligt system (2014). Begge bøger er udgivet på Aarhus Universitetsforlag.


Bo Kristian Holm: Reformationen. Tænkepauser 49. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2017.

På kun 60 sider får man i denne bog en indføring i de væsentligste sider af reformationen, dens baggrund og den samfundsmæssige virkning gennem fem små kapitler:1) Et tordenskrald og et hammerslag, 2) Reformationen kommer til Danmark, 3) Oprøret fra 'udkanten', 4) Reformationens motor, 5) Et godt samfund.


Nina Javette Kofoed: Reformationen i Danmark. Lovgivning og samfundsudvikling          

E-bogen Reformationen i Danmark. Lovgivning og samfundsudvikling handler om reformationens indførelse i Danmark og de spor, reformationens centrale teologiske budskaber kom til at trække i samfundsudviklingen.

E-bogen er udgivet i samarbejde med danmarkshistorien.dk med støtte fra Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017.


Bo Kristian Holm: Reformationen i Danmark. Teologi og kultur

E-bogen Reformationen i Danmark. Teologi og kultur handler om de teologiske spørgsmål, der satte den lutherske reformation i gang, og om de svar, som først og fremmest Martin Luther gav, der fik betydning for kultur og samfund.

E-bogen er udgivet i samarbejde med danmarkshistorien.dk med støtte fra Præsidiet for Reformationsjubilæet 2017.


Jens Rasmussen, Martin Wangsgaard Jürgensen, Tine Reeh & Carsten Bach-Nielsen (red.): Reformationshistoriske Studier, særudgave af Kirkehistoriske Samlinger, 2017

Ved 500-året for den lutherske reformations begyndelse udkommer Kirkehistoriske Samlinger i en særlig jubilæumsudgave. Det årlige nummer af Danmarks eneste videnskabelige, kirkehistoriske tidsskrift er i anledningen en antologi af artikler, der vedrører reformationen og dens arv i Danmark. Desuden udkommer Kirkehistoriske Samlinger 2017 også i en selvstændig særudgave, Reformationshistoriske Studier.

Årbogen for 2017 rummer flere interessante studier. Kaare Rübner Jørgensens artikel er en dybtgående analyse af, hvorvidt den ene af de to tyske teologer, der skulle hjælpe med at stå reformationen imod var franciskaneren dr. Nicolus Herborn fra Køln. Årbogen rummer tillige bidrag om reformationen på Gotland, om Reformationens vej vestpå til England. Desuden en studie i 1800-tallets præstegårdskultur, hvor diskussionen stod om den rette lutherske lære – samt en afsøgende artikel om, hvorvidt alle bevægelser, der kalder sig lutherske i Danmark, nu også virkelig er lutherske?

Blandt årbogens mindre stykker kan man læse om, at Luthers slægt måske døde ud i Breklum i Vestslesvig i slutningen af 1600-tallet. Redaktøren, lektor Carsten Bach-Nielsen fortæller denne spændende historie.

Kirkehistoriske Samlinger 2017, årbog udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.


Per Ingesman (red.): Religion as an Agent of Change, Leiden: Brill, 2016

Per Ingesman, professor i kirkehistorie ved AU og medlem af forskningsenheden Reformatorisk Teologi og Konfessionskultur, har redigeret bogen Religion as an Agent of Change: Crusades – Reformation – Pietism, som er udkommet på Brill, februar 2016. Bogens bidrag diskuterer under inddragelse af tre case studies (korstogene, reformationen og pietismen), hvordan den kristne religion har forandret samfund, skabt nye kulturer og virket identitetsdannende på dem, der har praktiseret den.

Bogen indeholder bidrag af Arne Bugge Amundsen, Ole Peter Grell, Martin H. Jung, Thomas Kaufmann, Fred van Lieburg, Christoph T. Maier, Peter Marshall, Hugh McLeod, Jonathan Phillips, Felicitas Schmieder og John Wolffe. 


Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår: Danske reformationsfejringer gennem 400 år, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2015

Som optakt til reformationsjubilæet i 2017 har kirke- og kunsthistoriker Carsten Bach-Nielsen gennemgået alle danske reformationsfejringer. I bogens 382 sider panorerer han hen over 400 års danske fejringer af Luther og den protestantiske reformation. Han bevæger sig fra den første dogmesættende jubelfest i 1617 over enevældens og fromhedens triumferende fester i 1700-tallet, Tusindårsfesten for den danske kirke i 1826 og festen for Hans Tausens fødsel i 1894 frem mod de fejringer, der ikke blev i det 20. århundrede. Hvor de tidlige fejringer var religiøse takkefester, blev de i 1800-tallet kulturelle manifestationer, og Luther garant for oplysning, frihed og udvikling. Anderledes besværlig var den tyske arv i 1917 og i 1936.

Reformationen har de seneste 400 år været anledning til fest og overdådighed. Men også til anerkendelse, tugt og vækkelse. Desuden til samling af kirken og danskerne mod ’de andre’. Alt det og mere til gør Carsten Bach-Nielsen rede for i denne bog, der er en gennemgang af festens kulturhistorie, hvor han også ser frem mod jubilæet i 2017 og diskuterer nutidens blik på fejringens RAISON D'ETRE.

  


Christine Helmer & Bo Kristian Holm (red.): Lutherrenaissance: Past and Present, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2015

Den tyske Lutherrenæssance i begyndelsen af forrige århundrede har haft enorm betydning, men har levet i skyggen af dialektisk teologi. Denne bog trækker Lutherrenæssancen frem i lyset og diskuterer både dens fortsatte potentiale for teologi og studiet af religion og dens mørkere sider. Arven fra Lutherrenæssancen finder vi både hos Regin Prenter og Dietrich Bonhoeffer, men det var også Lutherrenæssancen der var med til at skabe den intellektuelle baggrund for den lutherske kirkes uhellige alliance med nationalsocialismen. I bogen finder man kapitler af verdens førende forskere inden for området: Heinrich Assel, Christine Põder, Peter Widmann, Else Marie Wiberg Pedersen, Peter Grove, Bo Kristian Holm, Jörg Lauster, Ronald F. Thiemann, Christine Helmer, Marit Trelstad og Allen G. Jorgenson.

Bogen er redigeret af Christine Helmer, Northwestern Univerisity, Evanston, IL og Bo Kristian Holm, Aarhus Universitet og er resultatet af to konferencer i henholdsvis Aarhus og Chicago. 


Søren Feldtfos Thomsen: Heresy and Historigraphy, Aarhus Universitet, 2012

Afhandlingen er en sammenlignende analyse af de to kirkehistoriske værker Das Platonisch=Hermetische Christenthum (1690/1691) af den luthersk ortodokse teolog og kirkehistoriker Ehregott Daniel Colberg (1659-1698) og Unpartheyische Kirchen= und Ketzer=Historie (1699/1700) af den radikalpietistiske teolog og kirkehistoriker Gottfried Arnold (1666-1714).

Afhandlingen søger at belyse værkernes forhandling af forholdet mellem historisk kritik og religiøs ideologi i fremstillingen af reformatoriske og efter-reformatoriske grupper og individer, som traditionelt er blevet opfattet som kætterske, f.eks. døberbevægelserne og kvækerne.

Målet er herigennem at bidrage til en dybere forståelse af forholdet mellem kritisk, komparativ historieskrivning og religiøs apologetik og polemik i periodens kirkehistoriske og heresiologiske litteratur.


Søren Feldtfos Thomsen (red.): Temanummer af Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, nr. 59, 2012

Skønt man ofte er tilbøjelig til at gøre kætteri til et særligt katolsk fænomen, har også den protestantiske tradition haft sine kættere. Ikke kun blev de protestantiske reformationsbevægelser og flere fremtrædende protestantiske teologer selv ramt af kætteranklagen; et afgørende element i protestantisk selvforståelse var billedet af den aktuelle katolicisme som en i sidste ende kættersk pervertering af den apostolske kirke. Samtidig var ’sværmere’, ’gendøbere’ og ’hekse’ blandt dem, som udfordrede protestantismens sociale og teologiske grænser i dens formative periode. Af disse grunde kan kætteri ses som et afgørende tema i protestantismens historie, som det er formålet med dette temanummer af Religionsvidenskabeligt Tidsskrift at undersøge nærmere.

Temanummeret indeholder artiklerne ’Kætteri som aksetids- og semiotisk fænomen’ af Anders Klostergaard Petersen, ’Reformationens tøvende omfortolkning af kætterbegrebet’ af Bo Kristian Holm og Søren Feldtfos Thomsen, ’Kætterbegrebet i den danske reformationstid’ af Martin Schwarz Lausten, ’De besmittede og de skyldige: Om kætteri og trolddom i det efter-reformatoriske Danmark’ af Louise Nyholm Kallestrup og ’At være eller ikke at være luthersk: Kætteri i en moderne kontekst’ af Marie Vejrup Nielsen. 

Bidragene er reviderede versioner af oplæg holdt ved forskerseminaret ’Protestantisme og Kætteri’, som fandt sted d. 12. oktober 2011 på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, arrangeret af ph.d.-studerende Søren Feldtfos Thomsen.


Christine Helmer & Bo Kristian Holm (eds.): Transformations in Luther’s Theology. Historical and Contemporary Reflections, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2011

Luthers teologi er fascinerende, fordi den ikke står stille, men er i stadig bevægelse og på én gang former sin samtid og selv lader sig forme. Denne bog tager temperaturen på transformationerne i aktuel luthersk teologi. Det gør den ved at give overblik dels over hovedliner i udviklingen af luthersk teologi i det 20. århundrede dels over, hvor nutidig teologi ser potentiale og ressourcer i Luthers teologi.

Bogen indeholder udvalgte bidrag fra en international konference om reformatorisk teologi, der blev afholdt i Aarhus i 2009 som afslutning på et to-årigt forskningsprojekt støttet af FKK. Disse bidrag er blevet suppleret med andre, således at bidragene tilsammen viser, hvordan grundtanker i Luthers teologi kan blive til nye frugtbare bidrag til nutidig teologi og samtidig blive relevant for den politiske, økonomiske og etiske diskussion.

Bogen indeholder bidrag af Philipp Stoellger, Friederike Nüssel, Heinrich Assel, Paul R. Hinlicky, Christine Helmer, Peter Widmann, Risto Saarinen, Jan-Olav Henriksen, Michael Welker, Hartmut Rosenau, Elisabeth Gerle, Vítor Westhelle og Svend Andersen. Christine Helmer og Bo Holm har skrevet indledningen.


Peter Widmann m.fl.: Protestantismen til debat, temanummer af Dansk Teologisk Tidsskrift (73. årg., 2010)

Reformationen er ikke kun en transformativ kraft, men transformeres også selv. Bidragene til temanummeret kredser som titlen antyder om denne udvikling i protestantismen og nærmer sig i den forbindelse fra forskellige vinkler begrebet om ”det protestantiske princip”.

Temanummeret indeholder artiklerne "Reformation og deformation" af Peter Widmann, "Protestantisme med kød og blod" af Niels Henrik Gregersen, "Ecclesia semper reformanda: Protestant Principle and Church Renewal" af Werner G. Jeanrond samt "Kirkestormen, neo-Gnosticism and Secular Christianity" af George Pattison. Artiklerne er reviderede versioner af oplæg afholdt ved seminaret "Reformation og deformation - protestantismen til debat", der fandt sted den 7. maj 2010 på Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, og blev afholdt i anledning af professor dr. theol. Peter Widmanns 70 års fødselsdag. Uden for temaet bidrager Kjeld Slot Nielsen med artiklen "Mod Gud hjælper kun Gud", der diskuterer navnlig Jakob Wolfs behandling af teodicé-spørgsmålet.


Svend Andersen: Macht aus liebe, Berlin - New York: de Gruyter, 2010

The relationship between religion and politics has received increased attention in recent time. For religious traditions, this increased attention has been cause to reflect on their position regarding political life. Is it permissible for a religious person to engage in political life at all? Should he or she attempt to impose his religious views on the entire society? This book deals with Luther’s reflections on the relation between his religious views and politics. Luther understands political authority as a reflecting a God-given natural order. Christians are called to practice neighborly love also in political life. In Luther’s view, politics consists in the conversion of love into power. Can this idea still be defended today?

“[...] dieses Buch, dessen Verdienst ohne Zweifel darin besteht, die theologische Frage nach einer politischen Ethik in großer Klarheit in die gegenwärtige Diskussion einzubringen.“
Michael Coors in: Theologische Literaturzeitung 136/2 (2011)

   


Bo Kristian Holm & Peter Widmann (eds.): Word – Gift – Being, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009

Focusing on the relationship between justification, gift-economy and ontology, this volume addresses fundamental issues in contemporary Reformation theology with an impact on the understanding of creation theology, human passivity/activity, self-giving, the concept of excess, and generosity. This volume brings the discussion of the role of studies in exchanging gifts into a Lutheran context, offering necessary clarifications on Lutheran thinking and Lutheran perspectives on existing discussions in other traditions. With its focus on gift-economy and ontology, this volume provides new perspectives on the core of Lutheran theology and identifies the crucial issues.

“[...] this volume is bound to have an important role in postmodernLutheran theology.” 
Mark Mattes in: Lutheran Quarterly XXV (2011)

„ [...] diese sorgfältig dokumentierte Forschungsdiskurs [öffnet] neue und fruchtbare Fragehinsichten [...]“ 
Heinrich Assel in: Theologische Literaturzeitung 136/6 (2011)


Christine Svinth-Værge Põder: Doxologische Entzogenheit, Berlin – New York: de Gruyter, 2009 

This study advances the thesis that prayer can be understood as the key to the fundamental structures of Karl Barth's Church Dogmatics. A particular focus is on the question of how humans are to be perceived as active and receptive subjects in the encounter with God. In the development of the argument, therefore, a key function is attributed to the concept of reciprocity. In this horizon, the relationship is analysed between the petition - which for Barth is central - and the response (as a realisation of the divine relationship). In this, the encounter with God is realised positively through the petition expressing human neediness by the prayer turning into praise. Here, a fundamental hermeneutic structure of Barth's is revealed - Barth wants to do justice to the religious experience in prayer by the very act of not thematising it. It is, however, rehearsed indirectly through the dogmatic statements of his theology.


Bo Kristian Holm: Gabe und Geben bei Luther, Berlin – New York: de Gruyter, 2006

The author uses the cultural anthropological understanding of an ‘economy of the gift’ (reciprocity) to show how in Martin Luther’s writings, especially between 1518 and 1522, his doctrine of justification cannot be formulated without the idea of a re-established mutuality between God and man. Luther’s newly-gained understanding of mutuality enables him to develop his positive understanding of the Christian person and for the frequent parallels he draws between Christology and anthropology.

“Holms Lutherarbeit liest man […] mit großen gewinn“
Helmut Hoping in: Theologische Literaturzeitung 133 (2008)